เมนูหลัก

SS.352GROUP EXERCISE TRENDS 2
วก.352ออกกำลังกายตามกระแสนิยม 2
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-10:00R39032C30228M 
  อ.10:00-12:00R39032L      
อาจารย์: อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-22-8
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
  021 อ.13:00-14:00R39032C30300M 
  อ.14:00-16:00R39032L      
อาจารย์: อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-30-0
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
Course Description
ทักษะพื้นฐาน และเทคนิคของการเป็นผู้นำการออกกำลังกายกลุ่มที่นิยม วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
การเรียนรู้สู่การเป็นผู้นำการออกกำลังกายที่นิยมและร่วมสมัย ซึ่งมุ่งหวังในการพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ กล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวและการทรงตัว
Basic skills and techniques in leading group exercise; analyzing and designing physical activities/exercise program based on sports science principles;
learning to be an exercise leader of popular and contemporary workout that enhances circulatory, respiratory and muscular systems, flexibility and balance.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต