เมนูหลัก

SS.353SPORT MASSAGE
วก.353การนวดทางกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-12:00R39102C60546M 
อาจารย์: อาจารย์สุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-54-6
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการ ทักษะ และเทคนิคการนวดทางกีฬา ผลของการนวดต่อการตอบสนองของร่างกาย ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามสำหรับการนวด รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ การเลือกเทคนิคการนวดทางกีฬาที่หลากหลาย ประยุกต์ใช้ตามความต้องการทางกีฬาและสุขภาพ

Principles, skills and techniques of sport massage; effects of massage on physiological responses, indications and contraindications for massage, including professional ethics; choices of various massage techniques applicable to sports and health needs

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต