เมนูหลัก

SS.354ENGLISH FOR COMMUNICATION IN SPORTS SCIENCE
วก.354ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-15:00R28272C60528M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ แสงนิล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-52-8
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
Course Description
ศึกษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ โดยเน้นการฝึกฟังข่าว บทสนทนา และเน้นการอ่านบทความด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและฝึกการเขียนรายงานวิจัยและบทความ รวมทั้งการเตรียมตัวสอบ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเรียนต่อ

Study and practice English skills, listening, news, conversations and reading articles on sports science, and practicing in writing articles, including preparation for professional experience or further study

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต