เมนูหลัก

SS.355INTRODUCTION OF SPORTS BUSINESS MANAGEMENT
วก.355ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-11:00R28352C604911M 
อาจารย์: ดร.กิตติคุณ แสงนิล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-49-11
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการในการประกอบการธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจประเภทต่างๆ ลักษณะของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการอุตสาหกรรมธุรกิจการกีฬาและการออกกำลังกาย แนวคิดและตัวแบบคุณภาพการบริหาร กิจกรรมหลักในการประกอบการธุรกิจ ได้แก่
การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ และศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจด้านกีฬาและการออกกำลังกายจริยธรรมในธุรกิจ
Principle in conducting business, business types, characteristics of service business sports and exercise business industry, concepts and model of service quality, the main of business functions such as finance, accounting marketing
production and human resource management, business documents and study about business problems relating to sports and exercise business and business ethics.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต