เมนูหลัก

SR.101ADMINISTRATION PRINCIPLE IN SPORT AND RECREATION MANAGEMANT
กท.101หลักการบริหารทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R29172C805426M 
อาจารย์: อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-54-26
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =HA.212 
  020 อ.09:00-12:00R39022C20218W 
  อ.13:00-16:00R39022C      
อาจารย์: อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-2-18
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่นที่ 3 
Course Description
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ของหลักการจัดการและบริหารโดยทั่วไป นำหลักการจัดการและบริหารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกีฬา พฤติกรรมองค์การ การจัดและบริหารโครงการกีฬาและนันทนาการในองค์การ
กระบวนการและหน้าที่การบริหาร เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม
Studying in evolutionary, history, theory of management principles, and general management; applying principles of management and administration to the sport management, organizational behavior; organizing and managing of sports and recreation
projects in the organization; process and administration to achieve the goals of the organization efficiently and effectively, conducting ethical business and social responsibility.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต