เมนูหลัก

SR.204PSYCHOLOGY IN SPORT BUSINESS
กท.204จิตวิทยาธุรกิจกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R29032C604119M 
อาจารย์: อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์
อาจารย์อุษา ศรีไชยา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-41-19
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
Course Description
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคลิกภาพทางธุรกิจภาวะความเป็นผู้นำ พฤติกรรมในองค์กร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร
การจูงใจในองค์กร การตัดสินใจในการบริหาร จิตวิทยากีฬาและนันทนาการ
To study the psychological concepts related to the maturity of individual differences. business personality, leadership, organizational behavior, human relations in business
organization, communications, motivations in organization, management decisions processes, psychology of sports and recreation
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต