เมนูหลัก

SR.401STRATEGIC MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION
กท.401การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R39022C40346M 
อาจารย์: อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนชัย ศานติบุตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-34-6
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์วางแผนและการนำกลยุทธ์ไปใช้วิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน การตรวจสอบ การควบคุม การติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์
รวมทั้งการปรับตัวและกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกีฬาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Concepts on strategic management, strategic planning and implementation, competitive advantage analysis, monitoring, controlling, tracking, and strategic evaluation;
including adaptation and alignment with the constantly changing sports business environment.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต