เมนูหลัก

SR.402ENGLISH FOR SPORT AND RECREATION MANAGEMENT
กท.402ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R39103C40346M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ แสงนิล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-34-6
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HA.201 
Course Description
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ทางวิชาการเฉพาะสำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ โดยเน้นทักษะการฟังพูด การสนทนาการอ่านบทความทางวิชาการ งานวิจัย สิ่งพิมพ์
เพื่อการสื่อสารอย่างเป็นทางการ การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดการกีฬาและนันทนาการและประยุกต์เพื่อการทำงานในอนาคต
Learn how to use English in technical terms related to specific sports and recreation management; focusing on skills: listening, speaking, discussion, reading academic research and
publications for official communication, English for business management relating to sport and recreation management; applications for future work.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต