เมนูหลัก

SR.211SPORTS TECHNOLOGY FOR SPORT AND RECREATION MANAGEMENT
กท.211สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:30R39092C50446M 
  พฤ.10:30-12:30R39092L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-44-6
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
หมายเหตุ: =SH.331 
Course Description
ทฤษฎีหลักการ แนวความคิดของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาและนันทนาการ มาตรฐาน คุณลักษณะ การเลือกเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาและนันทนาการ
การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางการกีฬาและการออกกำลังกาย และกิจกรรมพิเศษ
Theories, principles, concepts of sports and recreation facilities; standards, characteristics, selection of sports and recreation equipment and facilities;
analysis and planning of facility management for sporting events, sports activities, and exercise and special events.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต