เมนูหลัก

SR.211SPORTS TECHNOLOGY FOR SPORT AND RECREATION MANAGEMENT
กท.211เทคโนโลยีการกีฬาสำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:30R39092C50446M 
  พฤ.10:30-12:30R39092L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-44-6
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
หมายเหตุ: =SH.331 
Course Description
ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ความสำคัญ วิวัฒนาการนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีการกีฬา สำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพการติดตามสมรรถนะ และการ
ทดสอบสมรรถนะทางกายของนักกีฬา การวิเคราะห์เกม แปลผล และการป้อนกลับผลการฝึกซ้อมและแข่งขันให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้บริหาร
Knowledge and understanding of concepts, importance, evolution, innovation and application of sports technology for sports and recreation management; health promotion; athlete
performance monitoring and fitness testing; game analysis, interpretation and feedback of training and competition analysis results to athletes, coaches and management.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต