เมนูหลัก

SR.211SPORTS TECHNOLOGY FOR SPORT AND RECREATION MANAGEMENT
กท.211เทคโนโลยีการกีฬาสำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-10:30R39103C402713M 
  ศ.10:30-12:30R39103L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-27-13
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: =HA.323 
Course Description
ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ความสำคัญ วิวัฒนาการนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีการกีฬา สำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพการติดตามสมรรถนะ
และการทดสอบสมรรถนะทางกายของนักกีฬา การวิเคราะห์เกม แปลผล และการป้อนกลับผลการฝึกซ้อมและแข่งขันให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้บริหาร
Knowledge and understanding of concepts, importance, evolution of innovations and applications in sports technology; applying sports technology for the benefit of sports and recreation management; Health Promotion;
Performance Tracking; testing the physical performance of athletes; game analysis: interpretation, and feedback on training and competition results for athletes, coaches, and administrators.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต