เมนูหลัก

SR.213RECREATION ACTIVITITIES AND LEADERSHIP METHOD
กท.213กิจกรรมนันทนาการและวิธีการเป็นผู้นำ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-16:00R39022C50473M 
อาจารย์: อาจารย์ณรงค์ปกรณ หงศาลา
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-47-3
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
หมายเหตุ: = RH.204 
Course Description
การเขียนโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ การศึกษาในพฤติกรรมและความต้องการด้านนันทนาการของบุคคลและ กลุ่มบุคคล วิเคราะห์โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ จุดประสงค์ นโยบาย และกลุ่มสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเป็นผู้นำ
การกำหนดและประเมินผลโปรแกรมและเทคนิคผู้นำ การเป็นผู้นำประเภทต่างๆ ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตาม ปัจจัยที่ส่งเสริมการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของผู้นำนันทนาการที่ดี ผู้นำตามแบบสังคมประชาธิปไตย
Studying in recreation programming; behavioral and recreational needs of individuals and groups, analysis of recreation programs, objectives, policies and interrelated groups relating
to leadership processes; formulation and evaluation of leadership programs and techniques; leadership types differences and relationships between leaders and followers; factors that promote effective leadership,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต