เมนูหลัก

SR.311SPORT AND EVENT SPONSORSHIP
กท.311การให้การสนับสนุนในธุรกิจกีฬาและกิจกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-15:00R39103C40400M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์สุเมธ แก้วแพรก
อาจารย์อุษา ศรีไชยา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการและวิธีการการสนับสนุนในธุรกิจกีฬา การตลาดเชิงกิจกรรม(Event Marketing) เครื่องมือทางการตลาดในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายการวิเคราะห์และวางแผนการประเภทและลักษณะ
ของการเป็นผู้สนับสนุนการกีฬาการขอรับการสนับสนุน การให้การสนับสนุน สิทธิประโยชน์ การเจรจาต่อรอง
Principles and methods on promotion in sports business, event marketing, marketing tool to attract the attention of target audience; analysis and planning
type and nature of sports sponsorships; getting support and support privilege, negotiation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต