เมนูหลัก

SR.312SPORT COMMUNICATION
กท.312การสื่อสารทางการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-15:00R28302C40400M 
อาจารย์: อาจารย์อุษา ศรีไชยา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด ความสำคัญ หลักการ เกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กร กระบวนการและวิธีการสื่อสาร องค์ประกอบของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้
พฤติกรรมของผู้บริโภคกับชื่อทางการสื่อสาร ตลอดจนการใช้สื่อต่างๆ ทางการกีฬาและนันทนาการ
Concepts, importance, principles of corporate communication, process and method of communication, elements of advertising with public relations for perception.
Consumer behavior with communication channels, and the media usage of sports and recreation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต