เมนูหลัก

SR.313SPORT AND RECREATION BUSINESS
กท.313ธุรกิจการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R29022C40355M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ แสงนิล
อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-35-5
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
หมายเหตุ: = HA.325 
Course Description
ศึกษาถึงลักษณะ,ประเภทและรูปแบบของธุรกิจของธุรกิจการกีฬาและนันทนาการ,การเป็นผู้ประกอบการ หลักการบริหารงานทางธุรกิจองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การบริหารจัดการ
การผลิต การเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารบุคคล และวางแผนกลยุทธ์ในการจัดทำแผนธุรกิจ ตลอดจนเอกสารทางธุรกิจและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
Studying the nature, type and form of sports and recreation businesses, entrepreneurship, business management principles, components used in business included
production management, finance, accounting, marketing, human resources management; strategic planning for business plans, business documents, and business ethics.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต