เมนูหลัก

SR.314SPORT AND SPECIAL EVENT MANAGEMENT
กท.314การจัดการกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมพิเศษ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R29022C40355M 
อาจารย์: อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์
อาจารย์ณรงค์ปกรณ หงศาลา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-35-5
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
Course Description
แนวความคิด หลักการ การวางแผนและวิเคราะห์วิธีการ ประยุกต์ในการจัดการรูปแบบการแข่งขันกีฬาต่างๆและการจัดการกิจกรรมพิเศษ การดำเนินการการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมพิเศษ การจัดการวัสดุอุปกรณ์ สนามแข่งขัน สถานที่
การติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดกิจกรรม การประเมินกิจกรรมและแนวทางในการแก้ปัญหา กลยุทธ์ของการตลาดเชิงกิจกรรม(Event Marketing) เครื่องมือทางการตลาดใน การดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
Concepts, principles, planning and analysis the application methods of competition management model, sport events and special events management; action sporting and special events; handling equipment,
competitive field, communication and use of technology for events; assessing the activities and solutions to problems; the strategy of marketing activities, marketing tool to attract the attention of target audience.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต