เมนูหลัก

SR.316RECREATION FOR THE ELDERLY PEOPLE
กท.316นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-12:00R39032C40355M 
อาจารย์: อาจารย์อุทิศ ดวงผาสุข
อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-35-5
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
หมายเหตุ: = RH.323 
Course Description
บทบาทของเวลาว่างในผู้ใหญ่ เน้นที่กระบวนการการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ความต้องการใช้เวลาว่าง การบริหารเวลาในผู้สูงอายุ เป้าหมายบริการนันทนาการ การวิจัยและนโยบายของรัฐที่กำหนดไว้ในปัจจุบันเพื่อความต้องการทางนันทนาการของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

Role of leisure time in adults focused on the process of spending leisure time of the aged; time management in the aged, the recreation service goals, research and current state policies for the recreation needs of the 21st century

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต