เมนูหลัก

SR.317INTRODUCTION TO RESEARCH IN SPORT AND RECREATION
กท.317การวิจัยทางการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R29022C40355M 
อาจารย์: อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ แสงนิล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-35-5
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
หมายเหตุ: = HA.432 
Course Description
ระเบียบวิธีการ การวิจัย และ สถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยพื้นฐานการวิจัยประเภทต่างๆการวิจัยทางการกีฬาและนันทนาการ

The research methodology and statistics for basic research; applications in basic research, research types of sports and recreation.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต