เมนูหลัก

SR.411SPORT AND RECREATION EVENT MANAGEMENT PROJECT
กท.411การบริหารจัดการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-12:30R29042C603327W 
อาจารย์: อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์
อาจารย์ณรงค์ปกรณ หงศาลา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-33-27
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
โครงการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมพิเศษภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน โดยจัดทำการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมพิเศษที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบ วางแผน ดำเนินจัดกิจกรรม และประเมินผลโครงการ มีการสอบปากเปล่าและนำเสนอโครงการ

Project activities for sport or special events under the guidance of an instructor. The sports activities or special events, selected systematically, planning activities and evaluation; including oral exam and project presentation.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต