เมนูหลัก

SR.223FOOTBALL MANAGEMENT
กท.223การจัดการฟุตบอล
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.13:00-16:00RSport122C603327W 
อาจารย์: อาจารย์ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-33-27
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของกีฬาฟุตบอล ทักษะการเล่นและการฝึก และ Coaching Program การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้ วิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา มารยาทการเล่นและการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอำนวยความสะดวก
การบริหารจัดการกีฬาฟุตบอล คณะกรรมการดำเนินการ หน้าที่พื้นฐาน การตลาด การประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลสมัครเล่นและฟุตบอลอาชีพ องค์กรจัดแข่งขันฟุตบอล ทั้งในและต่างประเทศ (Football League)
Learning on history, evolution of football, playing and coaching skills, and coaching program, competition management; learning how to play matches, etiquette on playing and competition; knowledge of field equipment,
facilities; Football management Board of Directors, basic functions, marketing, public relation; being officials and referees; including knowledge about amateur football and professional football;
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต