เมนูหลัก

SR.226MASSAGES FOR HEALTH
กท.226การนวดเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-10:00R39103C50455M 
  จ.10:00-12:00R39103L      
อาจารย์: อาจารย์สุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-45-5
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
หมายเหตุ: =SH.455 
Course Description
ความรู้เบื้องต้นทางกายวิภาค หลักและความสำคัญของการนวดข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการนวด จรรยาบรรณ มารยาทของผู้นวด เทคนิคการในการนวด ลักษณะการนวด การนวดกระตุ้นก่อนการแข่งขัน
การนวดระหว่างการแข่งขัน การนวดเพื่อผ่อนคลาย และการนวดตนเอง รวมไปถึงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
Introduction to anatomy and the importance of massage. Precautions and contraindications of massage etiquette, courtesy of the massage, techniques and characteristics
of massage, reflexology massages before the race, massage during match massage and self-massage according to stretching muscles.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต