เมนูหลัก

SR.231THAI FOLK PLAY
กท.231การเล่นพื้นบ้านไทย
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-12:00R39103C40391M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ชัชชัย โกมารทัต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-39-1
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
Course Description
ความเป็นมา ความสำคัญของการเล่นพื้นบ้านไทย สำรวจค้นคว้ารวบรวมและฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นพื้นบ้าน วิเคราะห์ถึงความสำคัญประโยชน์ การอนุรักษ์และการส่งเสริม ตลอดจนการเป็นผู้นำกิจกรรมพื้นบ้านไทยได้

Learning on history, importance of Thai folk play, explore, research, collect and practice folk-playing skills. Analyze the importance of the benefits. Conservation and promotion as well as being a leader of Thai folk activities.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต