เมนูหลัก

SR.424TREND SPORT MANAGEMENT FOR HEALTH
กท.424การจัดการกีฬายอดนิยมเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.09:00-12:00R29022C40355W 
อาจารย์: อาจารย์อุษา ศรีไชยา
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-35-5
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
หมายเหตุ: =SH.456 
Course Description
ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาที่กำลังเป็นที่นิยม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กีฬาประยุกต์เพื่อสุขภาพ เช่น Street Ball , กีฬาผาดโผน (Extreme) ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน
การเรียนรู้ วิธีการเล่น กติกา มารยาท ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอำนวยความสะดวกการบริหารจัด คณะกรรมการดำเนินการ หน้าที่พื้นฐาน การตลาด และการประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าหน้าที่ การตัดสิน
Studying in the history of popular sports both domestically and internationally, applied sports such as Street Ball, Extreme Sports; learning how to play, competition, rules, etiquette
on playing and competition, knowledge of playground equipment and facilities; management Board of Directors, basic functions; being officials and referees.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต