เมนูหลัก

HM.101PRINCIPLES OF HOTEL AND LODGING MANAGEMENT
จร.101หลักการจัดการโรงแรมและที่พัก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-18:30RN/AN/AC402119W 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สอบปลายภาค:
Course Description
ความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญของที่พักแรม ประเภทของที่พักแรม และโรงแรม การจัดโครงสร้างองค์กรของโรงแรม เพื่อการบริหาร การจัดการ และการให้บริการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของงานในฝ่ายต่างๆ ของโรงแรม การจัดการให้บริการของโรงแรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม แนวโน้มการให้บริการที่พักแรมในยุคดิจิตอล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต