เมนูหลัก

HM.104HOTEL SERVICE INNOVATION IN TOURISM INDUSTRY
จร.104นวัตกรรมการบริการของโรงแรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:30RN/AN/AC352114W 
  อา.13:30-18:30RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์เสริมศักดิ์ วรรัตน์
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรมการบริการในโรงแรมที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ระบบการบริการรับจองห้องพักแบบออนไลน์ การเข้าพัก การให้ข้อมูลข่าวสาร
การจ่ายค่าบริการการเข้าพัก การใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานบัญชี งานการเงิน การตลาด และการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าในและภายนอกโรงแรม เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต