เมนูหลัก

HM.207HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR HOTEL SERVICES
จร.207การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-18:30R25052C30300W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของบุคลากรโรงแรมต่อรูปแบบการบริการที่นำเสนอลูกค้า การวิเคราะห์งานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อรองรับการวางแผน และการสรรหาบุคลากร การมอบหมายงาน การกำกับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ
หลักการการพัฒนาบุคลากรโรงแรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต