เมนูหลัก

CE.449BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) TECHNOLOGY
วย.449เทคโนโลยีการจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคาร
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  802 อา.18:00-21:00R42144L20155W 
อาจารย์: อาจารย์กิตติศักดิ์ ลาทอง
ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฎ์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-8-12
20-6-14
รหัส 610405603294
สอบปลายภาค:
  822 อา.18:00-21:00R42144L20020W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-0-20
20-0-20
สอบปลายภาค:
Course Description
การใช้งาน Building Information Modeling (BIM) การกำหนดข้อมูลและคุณสมบัติให้กับองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร การแปลงข้อมูลเชิงสารสนเทศในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก การกำหนดความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวัตถุเข้าด้วยกันในคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้กับกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบและการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา การจัดทำแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต