เมนูหลัก

CE.326CONCRETE TECHNOLOGY
วย.326เทคโนโลยีคอนกรีต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.214
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.10:00-12:00R4106B2C20119M 
  อ.13:00-16:00R4106B2L      
อาจารย์: อาจารย์นรินทร์ เอื้อศิริวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-11-9
20-0-20
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  311 ศ.12:30-14:30R4108A4C12111W 
  ศ.14:30-17:30R4108B4L      
อาจารย์: Dr.QUDEER HUSSAIN
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศ.ต่างชาติวิศวกรรมโยธา 
  821 อา.14:30-16:30R4210B2C301020W 
  อา.17:00-20:00R4106B2L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-4-26
30-6-24
สอบปลายภาค:
Course Description
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของซีเมนต์ โครงสร้าง ส่วนประกอบและคุณสมบัติของคอนกรีตสด คุณสมบัติเชิงกลและการใช้งานของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต วิธีทดสอบวัสดุผลและกำลังของคอนกรีตหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต