เมนูหลัก

PY.100GENERAL PSYCHOLOGY
จว.100จิตวิทยาทั่วไป
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R25282C25015298M 
อาจารย์: ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี250-152-98
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  020 จ.13:00-16:00R25212C604119W 
อาจารย์: ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-41-19
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
Course Description
ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยา ประวัติความเป็นมาและแนวคิดทางจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย์ การรับสัมผัสและการรับรู้ ความจำและการเรียนรู้ การคิดและสติปัญญา แรงจูงใจ อารมณ์และสุขภาพ
บุคลิกภาพและการปรับตัว ความผิดปกติทางจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล และการประยุกต์จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต