เมนูหลัก

PY.102DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
จว.102จิตวิทยาพัฒนาการ
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R25212C250141109M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี250-141-109
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
  020 จ.09:00-12:00R27152C60546W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-54-6
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และหลักการของพัฒนาการมนุษย์ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการด้านต่างๆ ทุกช่วงวัย ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อพฤติกรรมมนุษย์ และการบูรณาการจิตวิทยาพัฒนาการกับศาสตร์ต่างๆหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต