เมนูหลัก

TH.1000INTRODUCTION TO THAI LANGUAGE AND CULTURE FOR FOREIGNERS
ทต.1000ภาษาและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างประเทศ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต0 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 พ.08:30-12:30R27222C20020M CLOSED 
  พ.13:00-17:00R27222C      
อาจารย์: อาจารย์อมรวดี อุไรรัตน์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ช่วงที่ 1 
  020 พ.13:00-17:00R27222C25223W 
  พฤ.08:30-12:30R27222C      
อาจารย์: อาจารย์อมรวดี อุไรรัตน์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-2-23
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ช่วงที่ 2 
  300 จ.13:00-17:00R2851M2C20020M CLOSED 
  อ.13:00-17:00R2851M2C      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐพร วิโรจน์
อาจารย์นพวรรณ แตงนารา
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-0-25
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษาทดลองเรียน 
Course Description
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยเบื้องต้น เช่น การทักทาย การแนะนำตัว การขอความช่วยเหลือ และการซื้อของ เป็นต้น
โดยเน้นทักษะการพูดประโยคสนทนาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในสังคมไทยด้วยคำศัพท์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต