เมนูหลัก

TH.3003INFORMATION TECHNOLOGY USAGE FOR THAI LANGUAGE RETRIEVAL
ทต.3003การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นทางภาษาไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.08:30-12:30R27212C201010W 
อาจารย์: อาจารย์วรวัช วาสนปรีชา
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี
20-0-20
20-10-10
สอบปลายภาค:
Course Description
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และการสืบค้นจากสถาบันวิทยาการต่าง ๆ การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจิตสำนึกถึงคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต