เมนูหลัก

TH.4002PUBLIC SPEAKING
ทต.4002การพูดในที่ประชุมชน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-17:00R27212C20713W 
อาจารย์: ดร.ผกาเพ็ญ จรูญแสง
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี20-7-13
สอบปลายภาค:
Course Description
ฝึกทักษะการพูดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการเตรียมความพร้อมของผู้พูด โดยเน้นการฝึกเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพื่อแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกรวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อผู้ฟังจำนวนมากในที่สาธารณะหรือในที่ประชุมชนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต