เมนูหลัก

TH.4004THE WISDOM IN LANGUAGE AND THAI LITERATURE
ทต.4004ภูมิปัญญาในภาษาและวรรณคดีไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.08:30-12:30R27252C20137W 
อาจารย์: ดร.ประโชค ชัยสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี20-13-7
สอบปลายภาค:
Course Description
ภูมิปัญญาไทยในด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณคดี เช่น ภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร สมุนไพร ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย การเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น ตลอดจนคุณค่าของภูมิปัญญาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต