เมนูหลัก

TH.4005THAI USAGE FOR JOB APPLICATION
ทต.4005การใช้ภาษาไทยเพื่อการสมัครงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.13:00-17:00R27252C20146W 
อาจารย์: อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี20-14-6
สอบปลายภาค:
Course Description
การใช้ภาษาไทยเพื่อการเขียนจดหมายสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ การเขียนประวัติส่วนตัว (RESUME) เทคนิคและวิธีการสื่อสารในการสัมภาษณ์งาน กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศไทย ลักษณะการสัมภาษณ์งาน
การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สมัครงาน โดยฝึกการสัมภาษณ์งานจากสถานการณ์จำลอง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต