เมนูหลัก

TH.3307WRITING FOR INTERNET
ทต.3307การเขียนในสื่ออินเทอร์เน็ต
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.08:30-12:30R27232C20713W 
อาจารย์: อาจารย์อชิรญา นีละไพจิตร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี20-7-13
สอบปลายภาค:
Course Description
การเขียนและพิมพ์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสื่ออินเทอร์เน็ต การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การพิมพ์ส่งข้อความขนาดสั้น (SMS) การพูดคุยในห้องสนทนา ข้อดีและข้อเสียของการเผยแพร่ และการส่งต่อในเรื่องส่วนตัว/ส่วนรวม
และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มและภาษามาตรฐานในสังคมออนไลน์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต