เมนูหลัก

TH.3405THAI LANGUAGE FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATION
ทต.3405ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.08:30-12:30R27252C20812W 
อาจารย์: อาจารย์นพวรรณ แตงนารา
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี20-8-12
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมายของการโฆษณา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ลักษณะการใช้ภาษาไทยในสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หลักการเขียนและการพูดเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ
การผลิตและการนำเสนอผลงานเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต