เมนูหลัก

TH.3408THAI LANGUAGE FOR TOURISM
ทต.3408ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.08:30-12:30R27252C25322W 
อาจารย์: อาจารย์อมรวดี อุไรรัตน์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-3-22
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TH.4406 
Course Description
ภาษาไทยที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยว ศึกษาคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ฝึกทักษะภาษาไทยเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
การพูดเพื่อการสอบถาม การนำเที่ยว การให้ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้สถานการณ์จำลอง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต