เมนูหลัก

TH.3411THAI LANGUAGE FOR HOTEL SERVICE
ทต.3411ภาษาไทยเพื่องานบริการธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  300 พฤ.09:00-12:30R.C 1052C25124W 
อาจารย์: อาจารย์ศรัณย์ธร บุญพิทักษ์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-1-24
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HM.101 V.1 
Course Description
ความรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโรงแรม คำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม โครงสร้างขององค์กร ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม และหน้าที่สำคัญของงาน บริการฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า ฝ่ายห้องพัก และฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต