เมนูหลัก

TH.4412THAI LANGUAGE FOR SERVICE PSYCHOLOGY
ทต.4412ภาษาไทยกับจิตวิทยาการบริการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.13:00-16:00R27202C251015W 
อาจารย์: อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี
25-0-25
25-10-15
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE.122 
Course Description
แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ หลักการมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ ค่านิยม พฤติกรรมและจริยธรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ การประชาสัมพันธ์
การบริหาร และพัฒนางานบริการ การใช้ภาษาไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในพฤติกรรม ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต