เมนูหลัก

CT.455MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
วค.455การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R26212C30273W 
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-26-4
30-1-29
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
Course Description
ภาพรวมของแพลตฟอร์มอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายส่วนบุคคล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับเครื่องเดี่ยว แนวคิดในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ ได้แก่ สมาร์ทโฟน และแทบเลต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต