เมนูหลัก

PY.205POSITIVE PSYCHOLOGY
จว.205จิตวิทยาเชิงบวก
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-15:00R2711A2C60537M 
อาจารย์: อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-53-7
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความหมาย ความสำคัญของแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก การตั้งเป้าหมายชีวิต การกำกับดูแลและควบคุมตนเองเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย อิทธิพลของอารมณ์ ความคิด และความเชื่อเชิงบวก
การมองโลกในแง่ดีและการมองเห็นคุณค่าในตนเอง การมีความหวังและความหยุ่นตัว แนวทางในการสร้างความพึงพอใจและการเจริญงอกงามในชีวิต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต