เมนูหลัก

PY.206PSYCHOLOGY OF SELF DEVELOPMENT
จว.206จิตวิทยาการพัฒนาตน
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.09:00-13:003411(จว)3C60600M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: 1 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3701
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3702
  021 พฤ.09:00-13:003411(จว)3C604020W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-40-20
สอบปลายภาค: 1 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3702
1 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดด้านจิตวิทยาการพัฒนาตน และการพัฒนาตนตามแนวคิดทางจิตวิทยาและศาสนา การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง
ตนเอง การพัฒนาตนเองและแก้ปัญหาส่วนบุคคล กระบวนการในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเอง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต