เมนูหลัก

PY.303INTRODUCTION TO BEHAVIOR MODIFICATION
จว.303การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:0032193C401723M 
อาจารย์: ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-17-23
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎีการปรับพฤติกรรม หลักการพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรม การเพิ่ม การดำรงอยู่และการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การบริหารและควบคุมตนเอง
การประเมินพฤติกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้หลักและวิธีการสังเกต การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ได้จากการประเมิน การนำเสนอรูปแบบในการดำเนินการปรับพฤติกรรมและ การประเมินผล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต