เมนูหลัก

PY.303INTRODUCTION TO BEHAVIOR MODIFICATION
จว.303การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R25032C503911W 
อาจารย์: ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-39-11
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎีการปรับพฤติกรรม หลักการพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรม การเพิ่ม การดำรงอยู่และการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การบริหารและควบคุมตนเอง
การประเมินพฤติกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้หลักและวิธีการสังเกต การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ได้จากการประเมิน การนำเสนอรูปแบบในการดำเนินการปรับพฤติกรรมและ การประเมินผล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต