เมนูหลัก

PY.306CREATIVE THINKING AND INNOVATION OF PSYCHOLOGY
จว.306ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางจิตวิทยา
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:0034103C1001882W 
อาจารย์: รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี100-18-82
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความหมาย และความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะและประเภทของความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมทางจิตวิทยา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต