เมนูหลัก

PY.308CROSS – CULTURAL PSYCHOLOGY
จว.308จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-15:003411(จว)3C70637M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-63-7
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3410
21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3409
Course Description
ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาเกี่ยวกับการติดต่อข้ามวัฒนธรรมในระดับประเทศ กลุ่มทางสังคม และระดับบุคคล การเรียนรู้กรอบความคิดและทฤษฎีความแตกต่างของวัฒนธรรมจิตวิสัย ปัญหาทางจิตใจที่เกิดจากความไม่เข้าใจวัฒนธรรมจิตวิสัยในการทำงานร่วมกัน
และในบริบททางสังคมอื่นๆ ปัญหาความตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม หลักการแก้ไขและปรับปรุงการติดต่อข้ามวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต