เมนูหลัก

PY.402PROFESSIONAL ETHICS IN PSYCHOLOGY
จว.402จริยธรรมวิชาชีพทางจิตวิทยา
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R25032C503812M 
อาจารย์: ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-38-12
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา การป้องกัน การแก้ไข และแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยาในระดับบุคคล และกลุ่มบุคคลในสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต