เมนูหลัก

PY.403SEMINAR ON SPECIAL ISSUES AND TRENDS IN PSYCHOLOGY
จว.403สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มทางจิตวิทยา
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-12:0032193C401525M 
อาจารย์: อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-15-25
สอบปลายภาค:
Course Description
การอภิปราย วิเคราะห์ และสัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยา ผลกระทบของปัญหาต่อวิถีชีวิตและภาวะจิตใจของบุคคล และกลุ่มบุคคลในสังคม แนวโน้มทางจิตวิทยาที่สำคัญในอนาคต แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางจิตวิทยา
และการพัฒนาด้านจิตใจของบุคคลให้ไปสู่สภาวะที่สมบูรณ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต