เมนูหลัก

PY.429INTRODUCTION TO COUNSELING PSYCHOLOGY
จว.429จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:303411(จว)3C504010M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-40-10
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคเบื้องต้นในการให้คำปรึกษา กระบวนการให้คำปรึกษา คุณลักษณะที่ดีและจรรยาบรรณของผู้ให้คำปรึกษา ปัญหาในการให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไข และการฝึกประสบการณ์การให้คำปรึกษาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต